9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

Usluge

Naše usluge prevođenja uključuju različitu dokumentaciju i oblasti prevođenja
a

Naše usluge prevođenja uključuju različitu dokumentaciju i oblasti prevođenja

 

 • Sudski-tumac

 • sudski-tumac-za-ruski-jezik

 • sudski_tumac_i_prevodilac_za_engleski_jezik_emilija_tomovic_-_prevod_i_overa

 • Sudski-tumač-za-talijanski-jezik,

 • sudski-tumaci

 • sudski tumac

 • prevod-overa-sudskog-tumaca

 • Lična dokumenta

Prevod svih jezika

Prevod svih dokumenata na engleski, hrvatski, ruski, rumunski …

Šta je sudski tumač ?

Sudski tumač ili sudski prevodilac je osoba koju je ovlastio nadležni sud, a koja izdaje prevod dokumenata sa overom i koja svojim pečatom i potpisom garantuje da prevod odgovara originalu. Tumači imaju važnu ulogu u javnim preduzećima i svim državnim ustanovama koje učestvuju u međunarodnoj saradnji. Nebitno da li se radi o sektoru privrede i ekonomije, međunarodnoj politici ili saradnji institucija za suzbijanje kriminala. Sudski tumač je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Važno je napomenuti da je sudski tumač dužan da prihvati svaki poziv nadležnog suda, i sa tim definisan cenovnik za svoje usluge. Takođe, sudski tumač je slobodan u izboru poslova koje će prihvatiti od fizičkih lica i firmi, i slobodan je da cenu prevoda za fizička lica i firme definiše po svojoj volji, odnosno tržišno.

Kontaktirajte nas

Prevodi sa sudskom overom

Podrazumeva prevode koji imaju pravnu valjanost i istovetni su sa originalom, što garantuje overa ovlašćenog sudskog prevodioca za određeni jezik:
 • Lična dokumenta

Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, diplome srednje škole, diplome fakulteta, diplome izdate od strane različitih institucija, profesionalni sertifikati, prevod radne biografije, vozačke dozvole, pasoša, potvrda o primljenim vakcinama, medicinski izveštaji, potvrda o nekažnjavanju i slično.

 • Sudska dokumenta

Tužbe, žalbe, sudske odluke, sudska rešenja, tenderska dokumentacija i sva dokumenta izdata od strane suda ili za potrebe suda.

Dokumenta privrednih društava

 • Izvod iz sudskog registra društva
 • Finansijski izveštaji
 • Bilansi
 • Revizorski izveštaji
 • Kuporpodajni ugovori
 • Tenderi
 • Pisane deklaracije
 • Fakture
 • Sertifikati
 • Statuti
 • Prikaz proizvoda

Prevodi bez sudske overe

Prevodi bez overe uključuju prevode materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne valjanosti i overa sudskog prevodioca:
 
 • Prospekti
 • Brošure
 • Uputstva za upotrebu
 • Katalozi
 • Različite vrste tehničkih izveštaja
 • Naučno istraživački radovi