9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

Punomoćja – Vlastodavci i opunomoćenici

Sudski tumač za engleski jezik > Sudski tumač  > Punomoćja – Vlastodavci i opunomoćenici

Punomoćja – Vlastodavci i opunomoćenici

Osnovna svrha davanja ovlašćenja ili punomoćja je za potrebe izvršavanja pravnih radnji po ovlašćenju. Zastupništvo je u suštini pravni odnos između vlastodavca i opunomoćenika. Na osnovu datog ovlašćenja, pravni zastupnik obavlja radnje u vaše ime i u vašu korist pred različitim državnim organima i institucijama.

Vrste punomoćja

Punomoćja mogu biti sudska za potrebe zastupanja pred sudom, u pravnim postupcima (u tom slučaju to može samo biti advokat)
( ovim punomoćjem se daju sledeća ovlašćenja:

– sastavljanje, podnošenje i povlačenje tužbi
– priznavanje, povlačenje ili odricanje od tužbenog zahteva
– izjavljivanje pravnih lekova
– traženje ponavljanja postupka
– raspolaganje spisima predmeta
– zaključenje poravnjanja
– preduzimanje radnji u izvršnom postupku
– sve druge pravne radnje za koje opunomoćeno lice smatra da idu u korist vlastodavca)..itd

Punomoćja za potrebe prodaje nepokretnosti

Opunomoćeni obično nastupa u ime i u korist vlastodavca u toku procesa prodaje nekretnine. Može, ali i ne mora, da ima ovlašćenje da primi novac od prodaje nekretnine u ime vlastodavca.

Opšte-generalno punomoćje

Ovo punomoćje se obično odnosi na preduzimanje pravnih radnji, pravnih poslova u cilju zaštite imovinskih interesa, podnošenje zahteva u upravnim postupcima, tužbe pred nadležnim sudom, primanje sudskih i drugih obaveštenja, preduzimanje radnji u izvršnom postupku, kao i druge pravne i faktičke radnje, zastupanje u pravnim poslovima i radnjama sa trećim licima, državnim organima, potpisivanje dokumenata kod nadležnih sudova, plaćanje računa, raspolaganje dinarskim i deviznim sredstvima na računima u poslovnim bankama, itd.

Poslovno punomoćje

Poslovno punomoćje može dati, u granicama zakona, preduzeće, odnosno drugo pravno lice, i njime ovlastiti punomoćnika da zaključuje ugovore i obavlja ostale poslove koji su uobičajeni u vršenju njihove poslovne delatnosti.
Poslovni punomoćnik ne može otuđiti ili opteretiti nepokretnosti, preuzeti menične obaveze ili obaveze jemstva, uzeti zajam i voditi spor, ako nije dobio posebno punomoćje za svaki takav posao.
Poslovno punomoćje može biti ograničeno na određenu vrstu poslova, ili na određene poslove, ali ova ograničenja imaju dejstvo prema trećem samo ako je za njih znao ili morao znati.
Odredbe o poslovnom punomoćju shodno se primenjuju na poslovno punomoćje imaoca radnje.

Obim ovlašćenja

Punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen.
Punomoćnik kome je dato opšte punomoćje može preduzimati samo pravne poslove koji dolaze u redovno poslovanje.
Posao koji ne dolazi u redovno poslovanje može punomoćnik preduzeti samo ako je posebno ovlašćen za preduzimanje tog posla, odnosno vrste poslova među koje on spada.
Punomoćnk ne može bez posebnog ovlašćenja za svaki pojedini slučaj preuzeti meničnu obavezu, zaključiti ugovor o jemstvu, o poravnanju, o izbranom sudu, kao ni odreći se nekog prava bez naknade.

Opozivanje i sužavanje punomoćja

Vlastodavac može po svojoj volji suziti ili opozvati punomoćje, čak i ako se ugovorom odrekao tog prava.
Opozivanje i sužavanje svakog punomoćja može se učiniti izjavom bez posebne forme.
Ako je opozivanjem ili sužavanjem punomoćja povređen ugovor o nalogu, ili ugovor o delu, ili neki drugi ugovor, punomoćnik ima pravo na naknadu time nastale štete.

Dejstvo prestanka i sužavanje punomoćja prema trećim licima

Opozivanje punomoćja kao i njegovo sužavanje nema dejstvo prema trećem licu koje je zaključilo ugovor sa punomoćnikom, ili obavilo drugi pravni posao, a nije znalo niti je moralo znati da je punomoćje opozvano, odnosno suženo.
U tom slučaju, vlastodavac ima pravo zahtevati od punomoćnika naknadu štete koju bi zbog toga pretrpeo, izuzev kad punomoćnik nije znao ni morao znati za opozivanje, odnosno za sužavanje punomoćja.
Isto važi i u ostalim slučajevima prestanka punomoćja.

Drugi slučajevi prestanka punomoćja

Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica kao punomoćnika, ako zakonom nije drukčije određeno.
Punomoćje prestaje smrću punomoćnika.
Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica, odnosno smrću lica koje ga je dalo, osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete po pravne sledbenike ili ako punomoćje važi i za slučaj smrti davaoca, bilo po njegovoj volji, bilo s obzirom na prirodu posla.

Davanje ovlašćenja licima u inostranstvu

Ukoliko želite da ovlastite neko lice koje živi ili radi u inostranstvu, ili je strani državljanin, prvi korak bi bio da konkretnopunomoćje sastavite na jeziku zemlje u kome pomenuto lice daje punomoćje. Zatim opunomoćenik u stranoj zemlji u kojoj se nalazi overava pomenutom punomoćje pred notarom I zatim se ceo tekst opet prevodi na srpski jezik ,sa pečatom zvaničnog sudskog tumača za konkretni jezik.

No Comments

Leave a Comment