9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

Prevod pravne dokumentacije za potrebe zvaničnog prezentiranja dokumenta (sa sudskom overom)

Sudski tumač za engleski jezik > Sudski tumač  > Prevod pravne dokumentacije za potrebe zvaničnog prezentiranja dokumenta (sa sudskom overom)

Prevod pravne dokumentacije za potrebe zvaničnog prezentiranja dokumenta (sa sudskom overom)

Kako izgleda overeni prevod sudskog prevodioca?

Original, kopija ili overena kopija dokumenta koji se prevodi se sudski spaja, tj. izvorni dokument i overeni prevod se povezuju jemstvenikom i markicom sa pečatom sudskog prevodioca. Svaki prevod sudskog prevodioca treba da sadrži pečat i potpis sudskog prevodioca, potvrdu da dokument odgovara originalu, broj pod kojim je dokument zaveden i broj rešenje na osnovu koga je prevodilac imenovan; naravno, i aktuelnu adresu i telefon prevodioca. Sudski prevodioci obično izdaju dva primerka prevedenog i overenog dokumenta

Prevodi za potrebe firmi i pravnih lica

Firme najčešće prevode ovu vrstu dokumentacije za potrebe učešća na tenderu, za saradnju sa inostranim firmama, prilikom ugovaranja poslovnih aranžmana, registraciju firme u inostranstvu, uvoz robe (carinske deklaracije i izjave), pisma autorizacije, potvrde o bankovnim računima, izvodi iz APR-a, statute firmi, razne fakture i slično. Isto se odnosi i na prikaze proizvoda, a za neke proizvode će vam biti potreban i prevod bezbednosnih listi za hemijske proizvode, prateću tehničku dokumentaciju i slično. Ova vrsta dokumentacije najčešće zahteva zvaničnu overu imenovanog sudskog prevodioca za određeni jezik. Isto se odnosi i za potrebe stranih firmi koje već posluju u Srbiji ili žele da registruju svoje poslovne aktivnosti ovde.

Trenutno i zbog zahteva tržišta, aktuelna je prijava stranih fizičkih radnika, koji obavljaju građevinske poslove. Nadležne vlasti obično traže prevod lične dokumentacije pomenutih lica, kao i stečene diplome i slično.

Prevodi za lične potrebe (sa sudskom overom)

Legalizacija javnih isprava za potrebe korišćenja dokumenata u inostranstvu  obično uključuje dokumentaciju za zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu, školovanje ili izdavanje vize za put u inostranstvo. Ukoliko zakon države u kojoj će se dokument koristiti to predviđa, javne isprave izdate u Republici Srbiji moraju da se legalizuju, tj. neophodna je overa Haškim pečatom (Apostilom).

Haški apostil

Primer dokumenta sa haškim apostilom

Kakva je svrha ove vrste overe?

Haški pečat ili haški apostil služi za overu originalnog pečata i priloženog potpisa na originalnom (izvornom) dokumentu, u skladu sa Haškom konvencijom za overu javnih isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju. Dokumenta (diplome, sertifikati, potvrde, izvodi od matičara, overa punomoći i sl.) snabdevena ovim štambiljom, oslobođena su bilo kakve dalje overe i mogu da se koriste u svim državama potpisnicama Haške konvencije. Pomenuti pečat se prevodi u okviru dostavljene dokumentacije.

 

Šta je potrebno za ovakvu overu dokumenta?

– Dokument koji se overava
– Fotokopija dokumenta koji se overava

Gde može da se dobije ova vrsta overe?

Prvi osnovni sud u Beogradu, Bulevar Nikole Tesle 42a.

Dokumenta u kategoriji ličnih dokumenata

Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, diplome srednje škole, diplome fakulteta, diplome izdate od strane različitih institucija, profesionalni sertifikati, prevod radne biografije, vozačke dozvole, pasoši, potvrda o primljenim vakcinama, potvrde o slobodnom bračnom stanju (za potrebe sklapanja braka sa stranim državljaninom), medicinski izveštaji, potvrde da se ne vodi krivični postupak ili istraga, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o vakcinacijama, preporuke i slično.

Prevod pravnih dokumenata

Pravna dokumenta regulišu odnose između pravnih subjekata i uključuju dokumentaciju izdatu od strane suda i za potrebe suda, kao na primer: sudske odluke, sudska rešenja, tužbe, žalbe, molbe, izjave i svedočenja.

Prevod medicinske dokumentacije

Ova vrsta dokumentacije uključuje svu medicinsku dokumentaciju koja će se koristiti u inostranstvu, kao što su: razne laboratorijske analize, lekarski izveštaji, bolničke otpusne liste itd.

Poverljivost podataka

Sudski prevodioci su samim svojim imenovanjem od strane nadležnog suda i polaganjem zakletve u obavezi da čuvaju poverljivost svih podataka dostavljenih u okviru dokumentacije za prevod. Naravno, sa firmama može da se sklopi i ugovor o zaštiti poverljivosti podataka.

Obračun cene prevoda

Obračunska jedinica je 1800 karaktera po jednoj prevodilačkoj strani. Znači, ukupni broj karaktera u okviru jednog dokumenta se deli sa 1.800 i dobija se broj prevodilačkih strana za obračun. Lična dokumenta kao što su izvodi iz matičnih knjiga, diplome, svedočanstva i sl. su najčešće obima jedne prevodilačke strane.

No Comments

Leave a Comment