9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Sudski tumač za engleski jezik > Sudski tumač  > Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Sudski tumači ili ovlašćeni sudski prevodioci prevode pismena dokumenta sa overom ili bez u zavisnosti od potrebe. Bilo da je u pitanju prevod za fizička ili pravna lica, sudski tumač prevod overava pečatom i potpisom, što je garancija da je overeni prevod veran originalnom dokumentu. Suštinski, posao sudskog tumača je da kreira prevod dokumenta koji stilom i sadržajem u potpunosti odgovara originalu i duhu jezika na koji se prevodi.

Dokumenta koja prevode sudski tumači ili sudski prevodioci

– vlasnički listovi
– potvrde o nekažnjavanju koje izdaje MUP Srbije
potvrde da nema krivičnog postupka
potvrde o rezidentnosti
revizorski izveštaji
dokumentacija za tendere­­­
ugovori, aneksi, statuti, sudska rešenja, tužbe, punomoćja
ugovori o zakupu, najmu
sve vrste ugovora
sudski spisi i potvrde
lekarski izveštaji, otpusne liste, dijagnoze i medicinski nalazi
radne dozvole

Više detalja o oblastima prevođenja naše agencije pogledajte na ovom linku. Takođe, kompletnu listu svih prevodilačkih usluga naše agencije pogledajte OVDE.

Ko su sudski tumači ili sudski prevodioci?

Sudski tumači su prevodioci koje imenuje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Oni dobro poznaju  jezik na koji prevode, poznaju pravnu i naučnu terminologiju. Sudski tumači potpisuju izjavu koja ih, pored obaveze izvršavanja dužnosti, obavezuje i na čuvanje poverljivih podataka koji se nalaze u dostavljenim dokumentima.

Šta znači overen prevod?

Overen prevod ili prevod sa overom sudskog tumača znači da je reč o prevodu koji je u potpunosti veran originalu što sudski tumač potvrđuje svojim potpisom i pečatom. Sudski tumač garantuje  da je sadržaj dokumenta verno i tačno preveden. Dokumenta sa  overom sudkog tumača imaju dokaznu snagu u pravnom prometu neke države.

No Comments

Leave a Comment