9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

Latinično i ćirilično pismo

LATINIČNO I ĆIRILIČNO PISMO Za sve pravne poslove ili procese u Hrvatskoj, neophodno je da izvorni dokument bude sastavljen na latiničnom pismu. Međutim,  u Srbiji se dokumenta izdaju na ćiriličnom pismu i to može da bude problem, jer u Hrvatskoj ne prihvataju  dokumenta pisana ćiriličnim pismom. Iz tog razloga je neophodno da se dokument na srpskom ćiriličnom pismu „prevede“ na latinično pismo odn. na hrvatski jezik. Prevod sa srpskog na hrvatski jezik i obrnuto uključuje svu dokumentaciju koju sudski prevodioci-tumači inače prevode: Slični problem je i kod overe kopija dokumenata koji su sastavljeni na latiničnom pismu kod javnih beležnika u Srbiji. Prema zakonu,...

Continue reading

Ovlašćeni prevodilac za engleski jezik – upis studija u inostranstvu

OVLAŠĆENI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK -UPIS STUDIJA U INOSTRANSTVU POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS OSNOVNIH STUDIJA U INOSTRANSTVU CURRICULUM VITAE (CV) Europass format,  redosled podataka počinje od sadašnjosti ka prošlosti ( uključiti  poznavanje jezika, hobije, volontiranje, interesovanja itd.). Jasan CV može puno da utiče na ishod vaše aplikacije . Motivaciono pismo - ukoliko niste sigurni da u potpunosti vladate jezikom, a u želji da sebe što bolje predstavite, ovlašćeni prevodilac za engleski jezik  može da vam pomogne i u sastavljanju pisma ( uključiti akademske I profesionalne sklonosti, oblasti od posebnog interesa, planovi za buduću karijeru – osim ako univerzitet nema poseban format...

Continue reading

Punomoćja – Vlastodavci i opunomoćenici

Osnovna svrha davanja ovlašćenja ili punomoćja je za potrebe izvršavanja pravnih radnji po ovlašćenju. Zastupništvo je u suštini pravni odnos između vlastodavca i opunomoćenika. Na osnovu datog ovlašćenja, pravni zastupnik obavlja radnje u vaše ime i u vašu korist pred različitim državnim organima i institucijama. Vrste punomoćja Punomoćja mogu biti sudska za potrebe zastupanja pred sudom, u pravnim postupcima (u tom slučaju to može samo biti advokat) ( ovim punomoćjem se daju sledeća ovlašćenja: - sastavljanje, podnošenje i povlačenje tužbi - priznavanje, povlačenje ili odricanje od tužbenog zahteva - izjavljivanje pravnih lekova - traženje ponavljanja postupka - raspolaganje spisima predmeta - zaključenje poravnjanja - preduzimanje radnji u izvršnom postupku - sve...

Continue reading

Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

MEĐUNARODNI IZVODI  IZ MATIČNIH KNJIGA poslovi matičara i lična stanja građana Za putovanje, rad, studije  ili useljenje u neku stranu državu, potrebni su vam, između ostalih dokumenata. Ta dokumenta su  izvodi iz matične knjige venčanih i rođenih. Pored ličnih podataka, izvod iz matične knjige rođenih sadrži i važan podatak o vašem bračnom statusu. Svaki sklopljeni  ili razvedeni brak se registruje, takođe, u pomenutom dokumentu. Kada nastaje problem? Prilikom podnošenja zahteva odgovarajućoj matičnoj službi, pitaće vas da li želite  izvod na srpskom jeziku ili međunarodni izvod (lični podaci na deset jezika). E, to može da vam kasnije stvori problem. Vodeći se željom da snizimo troškove u najvećoj...

Continue reading

Prevod pravne dokumentacije za potrebe zvaničnog prezentiranja dokumenta (sa sudskom overom)

Kako izgleda overeni prevod sudskog prevodioca? Original, kopija ili overena kopija dokumenta koji se prevodi se sudski spaja, tj. izvorni dokument i overeni prevod se povezuju jemstvenikom i markicom sa pečatom sudskog prevodioca. Svaki prevod sudskog prevodioca treba da sadrži pečat i potpis sudskog prevodioca, potvrdu da dokument odgovara originalu, broj pod kojim je dokument zaveden i broj rešenje na osnovu koga je prevodilac imenovan; naravno, i aktuelnu adresu i telefon prevodioca. Sudski prevodioci obično izdaju dva primerka prevedenog i overenog dokumenta Prevodi za potrebe firmi i pravnih lica Firme najčešće prevode ovu vrstu dokumentacije za potrebe učešća na tenderu, za saradnju sa...

Continue reading

Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Sudski tumači ili ovlašćeni sudski prevodioci prevode pismena dokumenta sa overom ili bez u zavisnosti od potrebe. Bilo da je u pitanju prevod za fizička ili pravna lica, sudski tumač prevod overava pečatom i potpisom, što je garancija da je overeni prevod veran originalnom dokumentu. Suštinski, posao sudskog tumača je da kreira prevod dokumenta koji stilom i sadržajem u potpunosti odgovara originalu i duhu jezika na koji se prevodi. Dokumenta koja prevode sudski tumači ili sudski prevodioci - vlasnički listovi - potvrde o nekažnjavanju koje izdaje MUP Srbije - potvrde da nema krivičnog postupka - potvrde o rezidentnosti - revizorski izveštaji - dokumentacija za tendere­­­ - ugovori, aneksi,...

Continue reading