9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

Punomoćja – Vlastodavci i opunomoćenici

Osnovna svrha davanja ovlašćenja ili punomoćja je za potrebe izvršavanja pravnih radnji po ovlašćenju. Zastupništvo je u suštini pravni odnos između vlastodavca i opunomoćenika. Na osnovu datog ovlašćenja, pravni zastupnik obavlja radnje u vaše ime i u vašu korist pred različitim državnim organima i institucijama. Vrste punomoćja Punomoćja mogu biti sudska za potrebe zastupanja pred sudom, u pravnim postupcima (u tom slučaju to može samo biti advokat) ( ovim punomoćjem se daju sledeća ovlašćenja: - sastavljanje, podnošenje i povlačenje tužbi - priznavanje, povlačenje ili odricanje od tužbenog zahteva - izjavljivanje pravnih lekova - traženje ponavljanja postupka - raspolaganje spisima predmeta - zaključenje poravnjanja - preduzimanje radnji u izvršnom postupku - sve...

Continue reading

Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

MEĐUNARODNI IZVODI  IZ MATIČNIH KNJIGA poslovi matičara i lična stanja građana Za putovanje, rad, studije  ili useljenje u neku stranu državu, potrebni su vam, između ostalih dokumenata. Ta dokumenta su  izvodi iz matične knjige venčanih i rođenih. Pored ličnih podataka, izvod iz matične knjige rođenih sadrži i važan podatak o vašem bračnom statusu. Svaki sklopljeni  ili razvedeni brak se registruje, takođe, u pomenutom dokumentu. Kada nastaje problem? Prilikom podnošenja zahteva odgovarajućoj matičnoj službi, pitaće vas da li želite  izvod na srpskom jeziku ili međunarodni izvod (lični podaci na deset jezika). E, to može da vam kasnije stvori problem. Vodeći se željom da snizimo troškove u najvećoj...

Continue reading

Prevod pravne dokumentacije za potrebe zvaničnog prezentiranja dokumenta (sa sudskom overom)

Kako izgleda overeni prevod sudskog prevodioca? Original, kopija ili overena kopija dokumenta koji se prevodi se sudski spaja, tj. izvorni dokument i overeni prevod se povezuju jemstvenikom i markicom sa pečatom sudskog prevodioca. Svaki prevod sudskog prevodioca treba da sadrži pečat i potpis sudskog prevodioca, potvrdu da dokument odgovara originalu, broj pod kojim je dokument zaveden i broj rešenje na osnovu koga je prevodilac imenovan; naravno, i aktuelnu adresu i telefon prevodioca. Sudski prevodioci obično izdaju dva primerka prevedenog i overenog dokumenta Prevodi za potrebe firmi i pravnih lica Firme najčešće prevode ovu vrstu dokumentacije za potrebe učešća na tenderu, za saradnju sa...

Continue reading

Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Sudski tumači ili ovlašćeni sudski prevodioci prevode pismena dokumenta sa overom ili bez u zavisnosti od potrebe. Bilo da je u pitanju prevod za fizička ili pravna lica, sudski tumač prevod overava pečatom i potpisom, što je garancija da je overeni prevod veran originalnom dokumentu. Suštinski, posao sudskog tumača je da kreira prevod dokumenta koji stilom i sadržajem u potpunosti odgovara originalu i duhu jezika na koji se prevodi. Dokumenta koja prevode sudski tumači ili sudski prevodioci - vlasnički listovi - potvrde o nekažnjavanju koje izdaje MUP Srbije - potvrde da nema krivičnog postupka - potvrde o rezidentnosti - revizorski izveštaji - dokumentacija za tendere­­­ - ugovori, aneksi,...

Continue reading