9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

Sudski tumač engleskog jezika > Sudski tumač  > KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

 • vlasničke listove
 • potvrde o nekažnjavanju I izdate od strane SUP-a
 • potvrde da nema krivičnog postupka
 • potvrde o rezidentnosti
 • revizorske izveštaje
 • dokumentaciju za tendere­­­
 • ugovore, anekse, statute, sudska rešenja, tužbe,punomoći
 • ugovore o zakupu, najmu..sve vrste ugovora
 • potvrde suda
 • lekarske izveštaje, otpusne liste, dijagnoze I nalaze
 • radne dozvole

 

ŠTA ZNAČI OVEREN PREVOD?

Overen prevod ili pevod sa overom sudskog tumača znači da svojim potpisom I pečatom tumač garantuje  da je sadržaj dokumenta verno i tačno preveden.

Napomena: Dokumenti sa  overom sudkog tumača imaju dokaznu snagu u pravnom prometu neke države.

 

KO SU SUDSKI TUMAČI-PREVODIOCI ?

Sudski tumači su prevodioci koje imenuje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Oni dobro poznaju  jezik na koji prevode, poznaju pravnu terminologiju.Sudski tumači potpisuju izjavu koja ih, pored obaveze izvršavanja dužnosti, obavezuje I na čuvanje poverljivih podataka koji se nalaze u dostavljenim dokumentima.

No Comments

Leave a Comment