KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

Tatjana Popović Blog, SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI USLUGE Leave a Comment

-izvode iz tamtične knjige rođenih, umrlih, venčanih lica

-vlasničke listove

-potvrde o nekažnjavanju I izdate od strane SUP-a

-potvrde da nema krivičnog postupka

-potvrde o rezidentnosti

– revizorske izveštaje

– dokumentaciju za tendere­­­

-ugovore, anekse, statute, sudska rešenja, tužbe,punomoći

-ugovore o zakupu, najmu..sve vrste ugovora

-potvrde suda

– lekarske izveštaje, otpusne liste, dijagnoze I nalaze

– radne dozvole

ŠTA ZNAČI OVEREN PREVOD?

Overen prevod ili pevod sa overom sudskog tumača znači da svojim potpisom I pečatom tumač garantuje  da je sadržaj dokumenta verno I tačno preveden.

Dokumenti sa  overom sudkog tumača imaju dokaznu snagu u pravnom prometu neke države.

KO SU SUDSKI TUMAĆI-PREVODIOCI ?

Sudski tumači su prevodioci koje imenuje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Oni dobro poznaju  jezik na koji prevode, poznaju pravnu terminologiju.

Sudski tumači potpisuju izjavu koja ih, pored obaveze izvršavanja dužnosti, obavezuje I na čuvanje poverljivih podataka koji se nalaze u dostavljenim dokumentima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *