Prevod i overa celokupne dokumentacije z apotrepe zaposlenja, odlaska u inostranstvo itd.

USLUGE SUDSKOG TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK

TATJANA POPOVIĆ, PROFESIONALNI SUDSKI PREVODILAC(TUMAČ) ZA ENGLESKI JEZIK

“DIJALOG”-SPECIJALIZOVANI PREVODILAČKI STUDIO ZA ENGLESKI JEZIK
PREVODI SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK I SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK

“SVAKI PREVOD SA PUKOM NAMEROM PRENOŠENJA ZNAĆENJA REČI,
NE MOŽE DA PRENESE NIŠTA –OSIM INFORMACIJE—
ZNAČI, NEŠTO U SUŠTINI NEVAŽNO.
TO JE GLAVNA ODLIKA SVAKOG LOŠEG PREVODA”
Valter Bendžamin

BRZA PROCENA PREVODA
Dostavite izvorni tekst koji želite da prevedete na naznačenu E-adresu i u najkraćem mogućem roku dobićete odgovor i procenu cene prevoda.

KVALITET
Pirlikom odabira profesionalnog lica kome poveravate prevod vaših ličnih i poslovnih dokumenata, osnovni krietrijumi moraju da budu profesionalno iskustvo, obrazovanje i talenat prevodioca da izvorni dokument prevede na željeni jezik.
Morate da budete svesni da najniže cene, najčešće znače i loš kvalitet prevoda, jer prevod obavljaju lica koja se angažuju za potrebe prevođenja, uz minimalnu naknadu na ime izvršene usluge. Naravno, svako pravilo ima izuzetke, pa su tako i ovde moguća odstupanja od pravila.
U svakom slučaju vaša reputacija i reputacija vaše firme vrede mnogo više od eventualne uštede kroz uslugu prevoda koju ste dobili po niskoj ceni.

DOSTAVA I PREUZIMANJE PREVODA
Prevod tekstova je lično ili na medijima po vašem izboru:papir, CD,flash memory, a dostava je putem faksa, elektronske pošte i slično.

Sudske overene prevode možete podići u fizičkoj formi, uz mogućnost skeniranja overenih kopija i dostave u elektronskom formatu.
Organizujemo i dostavu prevoda putem brze pošte.

USLUGE
PREVODI SA SUDSKOM OVEROM
Podrazumeva prevode koji imaju pravnu valjanost i istovetni su sa originalom, što garantuje overa ovlašćenog sudskog prevodioca za određeni jezik..

– lična dokumenta
(izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, diplome srednje škole, diplome fakulteta, diplome izdate od strane različitih institucija, profesionalni sertifikati, prevod radne biografije, vozačke dozvole, pasoša, potvrda o primljenim vakcinama, medicinski izveštaji, potvrda o nekažnjavanju i slično)

– Sudska dokumenta
( tužbe, žalbe, sudske odluke, sudska rešenja, tenderska dokumentacija i sva dokumenta izdata od strane suda ili za potrebe suda)
DOKUMENTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA
• izvod iz sudskog registra društva
• finansijski izveštaji
• bilansi
• revizorski izveštaji
• kuporpodajni ugovori
• tenderi
• pisane deklaracije
• fakture
• sertifikati
• statuti
• prikaz proizvoda

PREVODI BEZ SUDSKE OVERE
Prevodi bez overe uključuju prevode materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne valjanosti i overa sudskog prevodioca, kao npr.
– prospekti,
– brošure,
– uputstva za upotrebu,
– katalozi,
– različite vrste tehničkih izveštaja
– naučno-istraživački radovi i slično

OBLASTI PREVOĐENJA
Prevod stručnih tekstova, publikacija, naučnih i stručnih radova, rezimea, magistarskih radova i doktorskih disertacija, članaka i raznih tekstova iz sledećih oblasti:
MEDICINA (otpusne liste, klinička ispitivanja lekova, analize, stručni radovi iz različitih oblasti medicine)
PRAVA (ugovori, sporazumi, sudske odluke, pravo Evropske unije, ovlašćenja, propisi i zakoni, sudski sporovi, zapisnici, tužbe, apostili, pravilnici, statuti, registracija pravnih subjekata, dokumentacija u okviru parničnog postupka i slična pravna dokumenta, prevodi u sudskim i pravnim postupcima )
EKONOMIJA ( poslovna prepiska, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilansi, revizorski izveštaji, deklaracije, fakture, sertifikati, patenti, ugovori i prodaji robe i usluga, garantni listovi)
TEHNIKA (atesti, ispitivanja uzoraka, tehničke specifikacije proizvoda, bezbednosne liste, stručni radovi)
UMETNOST ( naučni i stručni radovi, katalozi, )
DRUŠTVENE NAUKE (, sociologija, istorija, filozofija,humanističke nauke)
BANKARSTVO I FINANSIJE (investicije, sve vrste bankarskih potvrda, kreditni rejting,platni promet, finansijski izveštaji)
MARKETING (dokumentacija iz oblasti markentinškog istraživanja
PREVOD TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (građevinarstvo, arhitektura, mašinstvo, saobraćaj, hemija)
PREVOD KATALOGA I PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU (RAD UREĐAJA)
PREVOD WEB STRANICA (prevod tekstualnog sadržaja stranice)
PREVOD TURISTIČKOG MATERIJALA (cenovnici, vesti iz poslovanja, turistički vodiči, turistički prikazi mesta, hotela, usluga)

CENOVNIK
Jedinična mera cene je prevodilačka strana od 1,800 karaktera (znakova) sa praznim mestima.
Din – 800,00 – 1 prevodilačka strana (prevod+overa)

POVERLJIVOST INFORMACIJA I ZAŠTITA PODATAKA
Svi sudski prevodioci su u obavezi da čuvaju poverljivost podataka i informacija koje im se stave na raspolaganje. U tom smislu možete biti sigurni da niko osim lica koje bude prevodilo dokument, neće doći u kontakt sa poverenim informacijama.

NA POČETNOJ STRANI:

PRATITE NAS: